mout webdav

yum install davfs2
apt install davfs2
mkdir /nas
mount -t davfs http://xxxx:5006 /nas

最后更新于